Hvordan er fordelingen af hhv vilde og opdrættede laks i Skjern Å og hvordan går det med gennemsnitslængden på de fangede laks? Det har DTU set nærmere på

Opgangen af laks i Skjern Å-systemet i 2018 vurderes, ud fra antallet af lystfiskerfangede laks og erfaringer fra elfiskeriet i november-december, at have været på ca. samme niveau som i 2017, hvor 5.521 laks gik op i Skjern Å.

Det er ikke muligt at anvende et estimat for gydebestanden af laks i Skjern Å 2018. Et usædvanligt lavt antal genfangster af mærkede laks ved elfiskeundersøgelserne udført i november-december betød, at usikkerheden omkring gydebestandsestimatet blev for stort til, at et bestandsestimat kan anvendes i forvaltningsarbejdet omkring Skjern Å-laksen.

Laks Gydebestand Hjemtaget Opgang Vilde laks
2018 415 47 %
2017 5.207 (3.234-7.180) 314 5.521 (3.548-7.494) 57 %
2016 3.128 (2.711-3.545) 306 3.434 (3.017-3.851) 53 %
2013 2.223 (1.494-3.560) 254 2.477 (1.748-3.814) 77 %
2011 3.826 (2.381-5.271) 332 4.176 (2.381-5.271)
2008 2.598 (2.232-2.964) 501 3.099 (2.733-3.465)

Info: Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.

Halvdelen af laksene stammer fra udsætninger

Af 704 gydelaks registreret i forbindelse med elfiskeriet i november-december var 47 % vildlaks, 53 % af laksene var finneklippede, altså laks som stammede fra de bestandsophjælpende udsætninger. Det er et tegn på, at opdrættede laks stadig udgør en stor del af bestanden i Skjern Å-systemet.

Mange opdrættede laks bliver udsat i Skjern Å

Årligt bliver der udsat ca. 200.000 unglaks i Skjern Å og tilløb. Opgangen af laks består derfor både af udsatte unglaks og laks fra naturlig produktion i vandløbene.

Mængden af grilse kan give information om opgangen i 2019

De laks, der vandrer ind i Skjern Å, har typisk haft mellem 1 og 4 års opvækst i havet. Laksene med kun 1 år i havet bliver kaldt grilse og er oftest mindre end 75 cm lange. Af de registrerede laks var 63 % hanfisk. Dette var samstemmende med, at andelen af grilse (gydelaks ≤ 75 cm, langt overvejende hanner) i gydebestanden var på 56 %, mod 19 % grilse i 2017.

Grilsene nedsatte gennemsnitslængden

Laksenes gennemsnitlængde var på 74,6 cm, den mindste gennemsnitlængde registreret ved seks opgangsundersøgelser udført i Skjern Å-systemet i perioden 2008-2018. Dette er påvirket af den høje andel af smållaks (grilse) i 2018.

Forventninger til opgang i 2019

Med en stor andel af grilse (56 %) blandt gydelaksene i Skjern Å i 2018, kan der teoretisk forventes en stor opgang af laks med to havår (mellemlaks) i Skjern Å i 2019, da disse laks er fra de samme årgange som de mange grilselaks i Skjern Å i 2018.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »