Vildforvaltningsrådet og ikke mindst Landbrug og Fødevarers stemme i rådet er kommet så meget i krydsild hos hhv DLS, JJLL og BL, at de tre kalder tilsendte pressemeddelse for “gæt eller grimasser”

Af Dansk Land og Strandjagt DLS), Bæredygtigt Landbrug (BL) og Jysk Jæger og Landbrugslaug (JJLL)

Gæt… eller grimasser?

På baggrund af Lars Hvidtfeldt’s (Landbrug og Fødevarers repræsentant i Vildtforvaltningsrådet) noget ”let-købte kommentar til ministerens forslag til bekendtgørelse om den fremtidige kronvildtforvaltning, må der retfærdigvis stilles spørgsmålstegn ved en sådan påstands validitet?

T-Hansen fik besøg af kronhjort

Gæt eller grimasser har de tre foreninger  DLS, BL og JJLL kaldt denne pressemeddelse, da de mener Landbrug og Fødevares stemme i Vildtforvaltningsrådet i lighed med den kendte TV udsendelse “gætter” for meget på hvad der vil ske med kronvildtbestanden, hvis minister Esben Lunde Larsens forslag føres ud i lovet. I følge de tre foreninger burde han i stedet argumentere for sin forudsigelser  

Citat fra Vildtforvaltningsrådets referat af møde 15. marts 2017:

”Lars Hvidtfeldt anerkendte, at rådet har en rådgivende funktion, men bemærkede, at den model, som ministeren har valgt for forvaltning af kronvildt, ikke vil løse de problemer, som landbruget har peget på, bl.a. med markskader. Dette har Landbrug og Fødevarer også formidlet direkte til ministeren. LHV mente ikke, at rådet på den baggrund skal bruge tid på at drøfte dåvildt uden ministerens udtrykkelige bekræftelse af, at han ønsker rådgivning.”

Hvidtfeldt har ligeledes tidligere været fremme i medierne og anklaget ”hegns-jægerne” for at være skyld i hele problemet, men afkrævet et svar i efterfølgende nummer af ”Landbrugsavisen” forblev Hvidtfeldt dog tavs?

Havde medlemmer af VFR og i særdeleshed ”Den Nationale Hjortevildtgruppe” gjort sig den ulejlighed at møde frem på Christiansborg d. 24/8 2016 ville selvsamme medlemmer af diverse råd have fået bekræftet at, deres egen indstilling IKKE ville have indfriet målsætningen om en reduktion af bestanden. DCE bekræftede på høringen at med Vidtforvaltningsrådets indstilling ville den samlede kronvildt-bestand stige 10-15% pr. år, vel at mærke såfremt hind-bestanden kunne holdes konstant!

Netop hind-bestanden størrelse er jo hermed fastlået (af DCE) IKKE at ville falde, men muligvis kun at kunne holdes konstant med Vildtforvaltningsrådets forslag? Derfor klinger det noget hult når Hvidtfeldt m.fl. påstår at ministerens plan ikke vil virke efter hensigten….. Det er jo dokumenteret at det politisk motiverede ”klude-tæppe” Vildtforvaltningsrådet indstillede, med støtte fra Hvidtfeldt, da SLET IKKE ville virke efter selvsamme råds egne målsætninger (og Landbrug og Fødevarevare’s ”officielle” ønsker)

Er dette efter devisen: ”det kan godt være jeg er en amatør, men min nabo er lige så ringe”? I så fald, så er det et skræmmende eksempel på, hvor ringe det virkeligt står til med ”fagligheden” i hvad man åbenbart selv kalder ”rådgivning”!

Her skal det således også nævnes at de ”Jagtetiskeregler for kronvildt” formuleret af selve Vildtforvaltningsrådet, i deres egen indstilling, ikke blot blev ”udfordret” men direkte brudt, da Vildtforvaltningsrådets ENIGE indstilling om kun at fastsætte jagttiden på hjorten i brunsten, er i DIREKTE modstrid med deres eget ”jagtetiske regelsæt”?

Citat fra de af VFR’s formulerede jagtetiske regler:

”Med henblik på at opnå en bedre fordeling mellem hjorte og hinder anbefales det at indskrænke septemberjagten på hjorte mest muligt, hvilket samtidig giver ro i brunsten.”

Er det endnu engang et bevis på at, så længe der er penge i ”skidtet” (brunstjagten) så er ”etik” jo ikke ”mejslet i granit” og kan åbenbart gradbøjes? Ovenstående rejser så spørgsmålet, er det politisk begrundet? Eller er fagligheden i egne formulerede ”etiske regelsæt” så ringe, at man end ikke selv kan se formålet i at overholde dem? Således må det være helt på sin plads at forlange en officiel dokumentation på at Vildtforvaltningsrådets indstilling ville have løst markskade problemerne bedre end ministerens udkast til en bekendtgørelse, som Hvidtfeldt lystigt gætter på???

Når dette er sagt, så er det veldokumenteret at hjorte spiser mellem 30% og 85% mere end hinder (gennemsnitligt 50% jfr. Skotske og New Zealandske studier), sammenholdes dette med DCE’s vurdering af en bestandsstigning på 10-15% forudsat at hindbestanden kunne holdes konstant, ville denne bestandsforøgelse altså alene bestå af hjorte, vel at mærke hjorte der, dokumenteret indtager ca 50% mere føde end hinder?

Således vil markskaderne altså stige mellem 15 og 22½% pr år hvis Vildforvaltningsrådets forslag var blevet indført, såfremt at faktisk var muligt at holde hindbestanden konstant (dette har hverken Vildtforvaltningsrådet eller Hvidtfeldt dokumentation for at vurdere), så hvorledes stemmer det overens med Hvidtfeldts gætteri?

Når ministeren vælger, i vid ustrækning, at lytte til DCE, som jo netop anbefalede en jagttid fra 1/11, og IKKE fra 1/9 som anbefalet af et ENIGT Vildtforvaltningsråd, altså ministeren afveg 14 dage fra DCE, Vildtforvaltningsrådet afveg intet mindre end 8 uger? Hvorledes begrunder Hvidtfeldt således sin ”påstand” om at Ministerens udkast ikke vil virke efter hensigten? Når nu ministeren netop lytter til, den af DCE, anbefalede jagttidsbegyndelse????

Man kan jo efterfølgende fundere over om dette udokumenterede gætteri har sit udspring i den sædvanlige politiske agenda fra Vildtforvaltningsrådet og ikke mindst fra ”godsejerne”, som jfr Hvidtfeldts første udokumenterede angreb på ”hegnsjægerne” som problemets rod, kunne indikere? I så fald har Vildtforvaltningsrådet og ikke mindst Hvidtfeldt udspillet sin rolle som fagligt rådgivende organ for en minister der i sidste ende ville blive holdt ansvarlig, på baggrund af denne ”rådgivning”.

Med hensyn til Hvidtfeldts kommentar omkring dåvildtet, så er det nok for meget sagt at ”rådgivning” var tilfældet i sagen om kronvildtet, så hvis Landbrug og Fødevarer i Vildtforvaltningsrådet ønsker at fortsætte med at forsøge tilgodese økonomiske sær-interesser, og ikke vildtets tarv? Ja så burde Vildtforvaltningsrådet helt holde sig fra, at beskræftige sig yderligere med denne såkaldte ”rådgivning”.

Citat Lars Hvidtfeldt – L&F´s repræsentant i vildtforvaltningsrådet til ”Landbrugsavisen” “.. Fordi der både er jægere og landmænd der ser en god forretning i at lave trofæjagt på et meget lille areal”

Når man så ikke kan komme på bedre idéer end arealbegrænsninger, kvoter og ”tvangs-laug” uden at kunne dokumentere at sådanne forslag har nogen anden begrundelse end at fratage den mindre jordejer sin grundlovssikrede jagtret, og sikre at de større jordbesiddere fortsat kan tjene penge på brunst-jagt, så er kommentarer som ”rådgivning i vildtforvaltning” vist at tage munden for fuld!

Indtil da, så venter vi på et fyldestgørende svar, på de efterhånden mange, udokumenterede kommentarer, der alene har til hensigt at undergrave en minister, der turde tage den rigtige beslutning, og søge rådgivning fra uvildige, faglige kilder!

Dansk Land og Strandjagt

Bæredygtigt Landbrug

Jysk Jæger og Landbrugslaug

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »