Hvis Viborg Kommune gør alvor af sine planer om at etablere en vindmøllepark med vindmøller, der snurrer i 150 meters højde ved Tjele Langsø øst for Viborg, vil DOF kraftigt overveje at klage til EU-Kommissionen

Af Jan Skriver, dof.dk

I årtier har en truet bestand på blot cirka 3.000 tajgasædgæs i vinterhalvåret benyttet Tjele Langsø som sovested, mens de i dagtimerne har søgt føde i Nørreådalen eller på marker i Tjele-området øst for Viborg.

Nu vil planlæggere og politikere i Viborg Kommune etablere en vindmøllepark præcis på gæssenes trækrute, selv om planerne strider mod alle intentioner og miljøbestemmelser om at beskytte de fåtallige gæs.

”Den skrøbelige bestand af tajgasædgæs, der yngler i skove i det nordlige Skandinavien, vil blive truet i helt uacceptabel grad, hvis planerne om de 150 meter høje vindmøller bliver en realitet. Placeringen er i konflikt med en lang række både regionale, nationale og internationale bestemmelser, der skal sikre truede naturværdier og fuglebestande”, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han påpeger, at DOF er klar til at indklage en eventuel fuglefarlig vindmøllepark ved Tjele Langsø for EU-Kommissionen. Efter foreningens opfattelse vil de høje vindmøller repræsentere et klart brud på EU’s miljølovgivning.

Gåsebestand på kollisionskurs

Den lokale skandinaviske bestand af tajgasædgås tæller blot rundt regnet 3.000 individer, der i vinterhalvåret på skift raster og fouragerer i Lille Vildmose, Nørreådalen og i området ved Tjele Langsø og Vinge, hvor Viborg Kommune vil etablere de 8 vindmøller tæt på Tjele Langsø.

Det er veldokumenteret, at gæssene i næsten samlet flok hver morgen og aften i lange perioder fra oktober til april benytter Natura 2000-området Tjele Langsø som et rovdyrsikkert sovested, mens markerne ved Vinge og i Nørreådalen i dagtimerne bruges til fouragering.

Gæs med GPS afslører vejen

Gæs er ofte konservative. De har deres vaner og rytmer. Tajgasædgæssenes træk mellem overnatning og fouragering foregår i lav højde ad en smal landskabelig korridor i daggryet og i skumringen. Scenen er dermed sat for sammenstød mellem snurrende møllevinger og flyvende gæs.

Flere af de tajgasædgæs, der vil komme i farezonen, hvis møllerne tårner sig op ved Tjele Langsø, har de senere år været genstand for minutiøs forskning og tællinger. Nogle af gæssene bærer GPS-sendere, så forskerne præcist kan afsløre, hvor de opholder sig. Derfor ved man med sikkerhed, at gæssene flyver gennem det planlagte område til vindmøller. Og man kender det nøjagtige antal af fugle i bestanden.

Ikke kun Dansk Ornitologisk Forening har slået gåsealarm og påpeget det uhensigtsmæssige i at placere vindmøller i en trækkorridor for gæs. Flere gåseforskere fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har advaret Viborg Kommune mod at acceptere opstilling af de store vindmøller ved Tjele Langsø.

Tajgasædgåsen har stor international bevågenhed, og Danmark tilsluttede sig i 2016 en AEWA-plan, der er en international bevaringsplan for den truede tajgasædgås. Med andre ord skal landene bag AEWA-aftalen stå sammen om at skabe de bedst mulige levevilkår for gæssene.

Tænk fuglene ind i grøn energi

Selv om Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på det kraftigste protesterer imod de aktuelle planer om vindmøller ved Tjele Langsø, er foreningen varm tilhænger af grønne energikilder og bakker op om den grønne omstilling.

”DOF går ind for vindkraft som en fornuftig vedvarende energikilde, men er modstander af uhensigtsmæssige placeringer af store vindmøller i områder, hvor der foregår et massivt fugletræk, eller som tiltrækker større flokke af rastende fugle eller sjældne, beskyttede arter.
Vindmøller skal placeres, så de er til mindst mulig gene for mennesker, dyr, fugle og landskaber”, påpeger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

I strid med sund naturfornuft