I marts 2018 meddelte den daværende regering med støtte fra Dansk Folkeparti, at der skulle anvendes hele 80 mio. skattekroner på at opstille et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse

Af wwf.dk

Folketinget lod en anlægslov hastebehandle til trods for nærmest ingen faglig dokumentation for, hvordan vildsvinehegnet vil påvirke grænselandets vilde naturs sårbare dyre- og plantearter. Det er ellers påkrævet af EU, hvilket WWF Verdensnaturfonden også gjorde opmærksom på i sit høringssvar, som desværre blev ignoreret i processen.

Det fik allerede dengang WWF Verdensnaturfonden og WWF Tyskland til at rette henvendelse til EU-kommissionen.

Nu er en officiel klage sendt til den særlige Bernkonvention under EU.

“Med den nye regering, der har store ambitioner for naturen, er det vores håb, at de vil være mere lydhøre for at få gennemført en egentlig videnskabelig undersøgelse af hegnets konsekvenser for naturen og de vilde dyr. Der er ingen tvivl om, at det bedste for naturen vil være, at hegnet blev pillet ned, men nu står det der og så må vi derfra sikre, at naturen og de vilde dyr kompenseres tilsvarende ved eksempelvis nye områder med urørt skov i Sønderjylland,” siger Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden, som har fulgt hele processen på tæt hold

Bernkonventionens formål er at bevare vilde planter og dyr samt deres levesteder med særlig fokus på truede og følsomme arter – samt migrerende arter. Den kan pålægge den danske stat at monitere og rapportere om hegnets effekt på arter og naturområder, som fx om antallet af trafikdræbte dyr stiger fordi hegnet leder dyrene ud på trafikerede veje.

WWF Verdensnaturfonden anerkender desuden faren ved svinepest for dansk landbrug, men det vides endnu ikke, hvordan hegnet reelt påvirker naturen og dyrelivet. Og det er på den baggrund, at klagen til Bernkonventionen er afsendt. 

Hegnet skærer igennem vigtige naturområder, der er beskyttet internationalt af både EU og UNESCO, ligesom det forhindrer vilde pattedyr som hjortevildt, hare, ræv og grævling i at bevæge sig frit.

Og det vil gå endnu værre ud over beskyttede habitatarter som ulv og odder, der alle er arter, hvor Danmark og Tyskland deler ansvaret for bestandene. 

Om Bernkonventionen

Formålet med konventionen er at bevare vilde planter og dyr samt deres levesteder med særlig fokus på truede og følsomme arter – samt migrerende arter.

De kontraherende stater har forpligtet sig til at arbejde for disse mål.

Der er 45 europæiske og afrikanske stater, der er parter i konventionen, som også er tiltrådt af den Europæiske Union. Dertil kommer et antal stater, der har observatørstatus.

SE KLAGEN HER

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »