“I øjeblikket ingen planer om norsk model”, hævder Naturstyrelsen, som nu kommenterer på Netnaturs tilsendte spørgsmål vedr. “Den norske model”, som giver solojægere mulighed for at jage storvildt på statens arealer på dagkortsbasis …

Af Redaktionen

Den norske model, der giver solojægere mulighed for at jage storvildt på statens arealer ved erhvervelse af dagkort, har ikke inspireret Naturstyrelsen. Det kan man læse herunder i tilsendte svar på de spørgsmål, som Netnatur tidligere på efteråret fremsendte til styrelsen.

I Norge er løsningen ellers blevet populær, da den giver nye såvel som etablerede jægere mulighed for at jage storvildt på statens arealer.

LÆS MERE: SUCCES MED SOLOJAGT PÅ OFFENTLIGE AREALER

Velvidende at der er stor forskel på norske og danske terræner spurgte vil alligevel Naturstyrelsen om de kunne finde inspiration i dagkortsmodellen, som ligner nogle af de tilbud, som Naturstyrelsen allerede tilbyder de danske jægere.

LÆS MERE: DAGSKORTMODEL PÅ DANSKE STATSAREALER

NETNATUR.DK: Bør Naturstyrelsen overordnet set lade sig inspirere af den norske model, der betyder, at storvildtjagt på f.eks. kronvildt åbnes mere op og dermed bliver mere tilgængelig for de mange jægere, der står uden for de etablerede jagtkonsortier, som på kontrakt har lejet jagt på offentlige arealer?

NATURSTYRELSEN: Overordnet set er der grundlæggende forskelle på Norge og Danmark, der gør, at jagt- og vildtforvaltningen i Danmark er en anden end i Norge. Arealmæssigt er Norge betydeligt større end Danmark, og den norske Statskog råder over skovarealer, der er cirka 10 gange større end de danske statsskove. Derudover er Danmark generelt tættere befolket end Norge.

Derfor må der nødvendigvis også være forskel i den måde jagten i de to lande forvaltes på. Sammenlignet med danske forhold kan den norske vildmark bedst sammenlignes med fiskeriterritoriet i Danmark, hvor der er adgang til fri jagt, men derudover er der væsentlig forskel på både landskabsstrukturen, individuelle hensyn, vildtbestandene og vildtarterne i de to lande.

Hvor Statskogs arealer er meget tyndt befolkede og derfor særligt egnede til solo-jagt, så er de danske statsskove og enkelte jagtarealer benyttet af en bred gruppe af brugere – herunder mountainbikere, fuglekiggere, hundeluftere, ryttere, motionister med flere. Der skal derfor både tages hensyn til befolkningens rekreative behov og mulighed for et aktivt fritidsliv samtidig med, at statsskovene kan fungere som vildtreservoirs ude i lokalområderne.

På de arealer, staten råder over, udøves der generelt et lavt jagttryk for at varetage de forskellige hensyn, der skal tages, herunder også hensynet til vildtbestandene. I øjeblikket er det allerede muligt for jægere, der ikke er en del af et jagtkonsortium, at komme på dagjagter på Naturstyrelsens jagtarealer hos Natstyrelsen i Blåvandshuk og Naturstyrelsen i Vestjylland.

På disse jagter begrænses afskydningen til få dage om året for at få en effektiv afskydning af hjortevildtet med minimal forstyrrelse af vildtet og andre brugere af naturen. Naturstyrelsen har derfor ikke planer om at åbne op for solo-jagt på dagkortsbasis.

NETNATUR.DK: Hvor mange arealer udlejer Naturstyrelsen p.t. til private jagtkonsortier? Er der nogle af disse arealer, som vil være mere egnet til dagkortsjagt end andre, når skal tages hensyn til vildtets stressniveau og evt. publikums anvendelse af arealerne? Hvor ses den største forskel på kontraktjagt og dagkortsjagt

NATURSTYRELSEN: Naturstyrelsen har i dag cirka 230 jagtarealer, der udbydes offentligt. Kontrakterne indgås med enkeltpersoner, som kan repræsentere sig selv, et jagtkonsortium, en jagtforening eller andre. Det er Naturstyrelsens vurdering, at langt størstedelen af jagtarealerne har en bred gruppe af brugere selv i de tyndt befolkede egne af landet.

Det kan være mountainbikere, fuglekiggere, lystfiskere, hundeluftere, rytter og motionister med flere. Naturstyrelsens jagtlejekontrakter adskiller sig fra dagkortsjagter ved, at der er en begrænsning for, hvor mange dage et areal må benyttes til jagt, og hvor mange personer, der kan deltage i jagterne. Dermed begrænses forstyrrelseseffekten til et niveau, der er foreneligt med de øvrige hensyn, Naturstyrelsen skal tage.

NETNATUR.DK: Overgang til dagkortsmodelen vil givetvis båndlægge en del administrative ressourcer i Naturstyrelsen, men hvordan ses på anvendelsen af de teknologiske muligheder, som man har i dag og som man ikke havde tidligere, da den traditionelle jagtudleningsmodel var på Naturstyrelsens tegnebræt. Kan den teknologiske udvikling være med til at løfte den administrative udfordring? Giver anvendelse af hjemmesider, online registrering og bookning samt mobile APPS, SMS, GPS og evt. vildtkameraer i dag Naturstyrelsen mulighed for at tilgå udlejning af jagt på en helt ny måde?

NATURSTYRELSEN: De teknologiske fremskridt har allerede i dag stor betydning for den måde, Naturstyrelsen forvalter jagt i Danmark på. På Danmarks jagtportal “Mit jagttegn” er det således i dag muligt at rekvirere jagttegn, indberette vildtudbytte, tilmelding til jagt-, riffel-, bue- og haglskydeprøver samt “Vilreg”, hvor lodsejere kan ansøge om regulering af skadevoldende vildt og efterfølgende indberetning.

I dag udbydes Naturstyrelsens dagjagter og arealer til jagtudlejning digitalt via Naturstyrelsens hjemmeside, og Naturstyrelsen har løbende fokus på nye digitale løsninger – herunder selvbetjeningsmuligheder. På nuværende tidspunkt har Naturstyrelsen dog ingen planer om at indføre en dagkortsmodel.

NETNATUR.DK: Hvis Naturstyrelsen beslutter sig for at gå i retning af den mere folkelige dagkortsmodel, hvordan vil dagkortsjægerne da kunne jage kronvildt? Kan der f.eks. tillades pyrch eller vil dagkortsjagt kun kunne tillades jagt via anstand og evt. arrangerede bevægelsesjagter, som dem Naturstyrelsen allerede tilbyder på dagkortsbasis i Vestjylland.

NATURSTYRELSEN: Naturstyrelsen har i øjeblikket ingen planer om at indføre en dagkortsmodel, da der allerede er mulighed for at enkeltpersoner kan deltage på dagjagter.

NETNATUR.DK Den norske stat tager kr. 250, for et dagkort, som giver ret til at jage storvildt på offentlige arealer. Typisk kalv og ungdyr, som ikke blev nedlagt under de arrangerede drivjagter. Hvilken økonomisk beregningsmodel bør anvende, hvis og såfremt der skal udstedes dagkort til jagt på offentlige arealer?

NATURSTYRELSEN: Naturstyrelsen har ikke gjort sig nogen overvejelse om økonomiske beregningsmodeller i forhold til dagkortsjagter, da styrelsen ikke har aktuelle planer om at indføre dagkortsjagt.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »