Skyder jægerne primært førsteårsbukke, eller er det i udpræget grad andre aldersgrupper, der må holde for? Vildtudbyttestatistik over nedlagte råbukke tegner tydelig tendens

Af Redaktionen 21. juni 2020

Da de første detaljerede statistikker over nedlagt råvildt udkom, var der flere jægere, som blev temmelig overrasket. 

Modsat hvad mange havde opfattelse af, var det ikke de unge førsteårs bukke, som især måtte holde for under bukkejagten. (16. maj-15. juli)

Langt de fleste nedlagte bukke var to år eller derover, fremgår det af artiklen herunder, som omhandler den omtalte statistik.

LÆS OGSÅ: DER SKYDES FLERE ÆLDRE END UNGE BUKKE

Tendensen fra forrige jagtsæson fortsætter i 2019/20, selv om flere jægere efter offentliggørelsen af nævnte tendens har forholdt sig kritisk til fordelingen. 

De har anfægtet deres medjægers evne til at klassificere de nedlagte bukke som hhv. et års og flere års bukke. 

En klassificering, der dog i reglen er ret sikker, hvorimod det bliver markanet mere vanskeligt, når man skal aldersvurdere bukke, der er mere end et år. 

Givetvis af samme årsag har DCE, Aarhus Universitet valgt at samle denne vurdering i en samlet gruppe kaldet +2 

Men hvordan fordeler udbyttet sig i sæsonen 2019/20?

Oversigten viser at ca. 21 % af de nedlagte bukke var et årsbukke. Resten havde jægerne kategoriseret som + 2

Men … for der et et men, som kan sløre tendensen.

I oversigten indgår der temmelig mange bukke med ukendt alder. I alt er 8.214 råbukke nedlagt i forårsperioden oplyst med ikke kendt alder.

Tallet er så stort, at det gør det vanskeligere at drage egentlig konklusion.

Vil man alligevel trække en statistik på jægerens afskydning i forårssæsonen er det eneste man kan gøre at trække den på de dyr, som jægerne rent faktisk har følt sig i stand til at placere i de to grupper – et års eller flerårs. Bukke oplyst med ukendt alder kan ikke rigtig anvendes i beregningen.

Og set i lyset af dette trods alt ret omfattende antal kassificerede råbukke, som jægerne har indsendt detaljerede oplysninger om, er tendensen klar:  

Hver gang der nedlægges én buk på et år, skydes der næsten fire, der er to år eller derover. 

LÆS OGSÅ: JÆGEFORBUNDET MENER RÅVILDET MISTRIVES MANGE STEDER

Hvordan fordeler udbyttet sig under bukkejagten i foråret mellem h.v.v. førsteårsbukke og ældre bukke. Det har DCE undesøgt via jægernes egne oplysninger. 

De detaljerede oplysninger, som baseres på cirka halvdelen af de nedlagte rådyr i sæsonen 2019/20 viser også, hvordan bukkene skydes hen over de to jagtbare forårs- og sommermåneder.

Maj er ikke overraskende den periode, hvor der skydes flest råbukke. 

Det hænger naturligvis sammen med, at jagten starter d. 16. maj, men tendensen forstærkes også af, at der er høj aktivitet blandt bukkene i denne periode.

Desuden er jagten – relativt set – nemmere end den er i juni og juli, hvor skov- og mose er tæt og afgrøden på eng og mark så høj, at jagten kan vanskeliggøres. 

I juli begynder bukkene at blive mere aktive, og jo tættere man kommer på sæsonafslutningen d. 15. juli, jo tættere kommer man også på råvildtets brunstperiode. 

Begyndende brunstaktivitet og brug af diverse lokkekald i navnlig denne periode medfører, at der i alt nedlægges otte procent af bukkene i de 15 dage, som julisæsonen udspiller sig over. 

Cirka 22% af de juli-bukke, som jægerne har været i stand til at aldersvurdere, er etårsbukke. Resten er oplyst til at være to år eller derover – altså flerårs. 

Enhver form for statistik skal naturligvis vurderes med forbehold og f.eks. er det ikke alle bukkejægere, som indsender detaljerede informationer om det nedlagte råvildt. En tendens, der i disse år ser ud til at forstærkes i negativ retning. 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 148)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »