Dværgfalken yngler ikke i Danmark, men er til gengæld en hyppig trækgæst langs de danske vestvendte kyster

Af Redaktionen

Dværgfalken (Falco columbarius) er den mindste falkeart i Europa. Den har korte vinger og lang hale og kan minde om spurvehøgen i sine proportioner såvel som i måden at jage på. Hannen er iøjnefaldende mindre end hunnen og har gråblå overside og rustbrun underside, mens hunnen har mørkebrun overside og lys bug med kraftige, brune pletter.

Levesteder

Dværgfalken findes udbredt i Nordeuropa og videre østpå gennem hele det nordlige Rusland og Sibirien. Desuden yngler den i Alaska og Canada.

Danmark ligger syd for yngleområdet. De nærmeste bestande er i Norge og Sverige. Dværgfalken er en ret almindelig trækgæst og sjælden vintergæst herhjemme.

Dværfalken ses primært langs kysterne, hyppigst i Vadehavsområdet, ved Limfjorden og i Østsjælland. Egentlig rastende ses den hovedsagelig i Sønderjylland, men kun med få individer.

Overvintringsområderne for de skandinaviske dværgfalke er Vesteuropa, men nogle når helt til det nordlige Afrika. I yngleområdet lever dværgfalken især i åbne områder, såsom heder, moser og åbne birkeskove.

Redeplaceringen varierer fra land til land. I Skotland placeres reden på jorden, i Skandinavien er de ofte i gamle kragereder og på Island fortrinsvis på klippehylder. På Færøerne er dværgfalken den eneste ynglende rovfugl.

Fødevalg

I yngleområdet lever dværgfalken af forskellige spurvefugle, såsom engpibere og stenpikkere, der enten tages i luften eller på jorden.

Også hjejlen, som ellers vejer lige så meget som dværgfalken selv, kan indgå i menuen. I sommerhalvåret suppleres kosten også med mus og diverse insekter.

Bestandsudvikling

Den europæiske bestand af dværgfalke vurderes for nuværende til at være stabil.

Fakta om dværgfalken

Vingefang: 60-65 cm
Længde: 30 cm
Vægt han: 140-180 g
Vægt hun: 190-230 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-32 dage
Ungetid: 28-32 dage

Kilde: dof.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »