Særligt guldsmeden skal passe på, når lærkefalken jager – den er lige så hurtig som mursejleren og svalen

Af Redaktionen

Lærkefalken (Falco subbuteo) er på størrelse med en tårnfalk, men afviger fra denne i fjerdragt og flugtform. Det er en meget velproportioneret, ”klassisk” falk med lange, slanke, spidse vinger og ret kort hale. Falkens silhuet er ikke ulig en mursejlers.

Den har en elegant flugtform med hurtige, kraftbetonede vingeslag, afbrudt af glideflugt.

Lærkefalken ”muser” dog ikke som tårnfalken. Med sin skifersorte til mørkebrune overside er der tale om en ret mørk falk. Under gode observationsforhold kendes de voksne lærkefalke på deres røde ”bukser”, røde undergump og længdestribede underside.

Levesteder

Lærkefalken er udbredt i det meste af Europa og Asien og desuden ganske lokalt enkelte steder i Nordvestafrika. I Europa yngler arten overvejende i lavlandet og undgår generelt store åbne træløse områder.

Lærkefalken foretrækker et tempereret, ikke for vådt klima og forekommer således ikke i de nordvestlige dele af Europa (Island, Irland og Skotland).

Det samme billede ser man i Danmark, hvor arten primært yngler i det sydøstlige Jylland og på Als. Midt- og Sydsjælland, Lolland samt Bornholm er andre områder, hvor enkelte par lærkefalke af og til yngler.

I Danmark er arten især tilknyttet ældre, åbne skove med græssede enge og vådområder eller andre åbne, insektrige biotoper i nærheden.

Som trækfugl er lærkefalken en fåtallig gæst i Danmark. Den ses mest om foråret, hvor Skagen er den klart bedste lokalitet med op til et par hundrede fugle på et godt forår. Om efteråret ses arten mest i de østlige dele af landet med op mod 50 fugle. Lærkefalken overvintrer i det sydlige Afrika.

Lærkefalkens føde

Lærkefalkens føde udgøres primært af større flyvende insekter (i Danmark fortrinsvis guldsmede), men særligt i ungetiden fanger den også en del småfugle. Lærkefalken er faktisk så stor en luftakrobat, at den sagtens kan fange både svaler og mursejlere.

Bestandsudviklingen

Lærkefalken var efter al sandsynlighed en ret almindelig ynglefugl i midten af 1800-tallets Danmark. Men med den mere intensive landbrugsdrift samt medfølgende dræning og tilplantning af mange vådområder – især i skovene – gik arten stærkt tilbage.

Bekæmpelse og belastning med miljøgifte bidrog yderlige til denne udvikling. Omkring 1950 var ynglebestanden således reduceret til maximalt 20 par.

Tilbagegangen synes at være fortsat helt op til årtusindeskiftet med blot ca. 5 par som laveste bestandsniveau. 2005 har indtil videre været det bedste lærkefalkeår siden starten af DOF’s Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) i 1998 med mindst 15 par.

I dag svinger antallet mellem 15 og 20 ynglepar.

I 2006 var der mindst 10 ynglepar herhjemme. Som noget nyt ynglede tre lærkefalkepar i 2005 i gamle kragereder anbragt i elmaster, alle i Sønderjylland.

Fakta om lærkefalken

Vingefang: 70-84 centimeter
Længde: 34 centimeter
Vægt han: 130-230 gram
Vægt hun: 140-340 gram
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-31 dage
Ungetid: 28-34 dage

Kilde: dof.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »