Lille skallesluger ses oftest som vintergæst i Østdanmark, men også fuglereservatet Vejlerne i Thy besøges i vinterperioden

Af Redaktionen

Lille skallesluger (Mergellus albellus), er den mindste af vore tre skalleslugere. Den yngler ikke i Danmark, men hvert år overvintrer flere hundrede individer her i landet. De holder bl.a. til i større søer i den østlige del af landet og i Københavns Sydhavn.

Fuglene ankommer i løbet af november, og allerede i marts er de igen på vej mod yngleområderne i bl.a. Finland og Nordrusland.

Levevis

Lille skallesluger vil i milde vintre oftest kunne ses i større søer og kystlaguner, mens de i rigtig kolde vintre holder til i isfri områder som for eksempel Københavns Sydhavn og i Storstrømmen.

Arten lever hovedsageligt af småfisk, som de fanger ved dykning, men også krebsdyr og insektlarver kan indgå som en del af føden.

I Danmark er det vigtigste krav til levestedet, at der er rigelige mængder føde, og at fødesøgningsområderne er relativt uforstyrrede.

Hannen er let at kende med sine sorte og hvide aftegninger, når den er i sin pragtdragt. Hunnen derimod kan faktisk let forveksles med en hvinand, men hvilken den lille skallesluger også er nært beslægtet.

Faktisk er de så tæt i familie, at de i nogle tilfælde kan parre sig med hinanden og få levedygtige unger.

Et sådan hybrid kaldes for en “hvinsluger”.

De små skalleslugere, der overvintrer i Danmark, hører til den Nordvest-europæiske bestand, der tæller omkring 40.000 fugle. Fuglene yngler i skov- og fjeldsøer i bl.a. Nordrusland og Finland.

Hvad kan hjælpe lille skallesluger?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtigste dele af  fourageringsområderne i perioden november-marts.

Kilde: Miljøstyrelsen


FØLG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »