Med et vingefang på op til 170 centimeter, er svartbagen ubetinget Danmarks største ynglende mågeart

Af Redaktionen

Svartbagen (Larus marines) er vores største ynglende mågeart, og takket være dens meget mørke gråsorte overside og kødfarvede ben er den gamle svartbag ret let genkendelig.

Den minder dog en del om sildemågen, men denne er noget mindre, har gule ben og et slankere næb. Betegnelsen “havmåge” benyttes ofte om svartbagen, svarende til betydningen af artens latinske navn marines = hav.

Levesteder

Svartbagen forekommer langs det nordlige Atlanterhavs kyster fra Spitsbergen i nord til de sydligste dele af New Englands kyster. Arten yngler desuden i Østersøen.

“Omkring 75 procent af bestanden yngler i Europa, hvor den findes sydpå til de sydligste kanalegne.”

I Danmark yngler svartbagen på egnede lokaliteter over det meste af landet, men er mest talrig i de nordlige og østlige egne.

Næsten 50 procent af bestanden findes i tre kolonier: Saltholm, Hirsholmene og Nordre Rønner på Læsø. Resten af bestanden består hovedsagelig af enkeltpar.

De danske svartbage er standfugle. I efteråret gæstes vi af nordskandinaviske fugle. Flokke på flere hundrede kan ses ved Blåvands Huk og i Køge Bugt.

Nogle overvintrer i danske farvande, mens de norske svartbage trækker videre sydvestpå til Storbritannien og Sydvesteuropa.

Om vinteren optræder svartbagene ofte sammen med sølvmåger i fiskerihavne, men de kan også optræde inde i landet i søer.

Fødevalg

Svartbagen lever af fisk, fugleæg, fugleunger, ådsler og affald. Selv blishøns og mindre måger kan den tage.

Bestandsudviklingen

Svartbagen er indvandret ret sent til Danmark. Det første anerkendte ynglefund er fra Læsø tilbage i 1930. Som følge af bl.a. større mængder affald og oprettelsen af ø-reservater er bestanden gået støt frem siden.

Siden 2011 har ynglebestanden været i tilbagegang, mens vinterbestanden er gået tilbage siden midten af 00’erne.

Fakta om svartbag

Vingefang: 150-170 cm
Længde: 70 cm
Vægt: 1.150-2.150 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 49-56 dage

Sådan er svartbag beskyttet

Fredet

Kilde: dof.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »