Omfanget af faunakriminalitet er ukendt. Det skriver DN, som alligevel foreslår, at der afsættes offentlige midler til opdragelse af jægerne så de bliver mere lovlydige

Af Netnatur på baggrund af DN´s skrivelse ”Forslag til styrket indsats mod faunakriminalitet”, som er sendt til miljøministeren.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) finder det overordentligt vigtigt at iværksætte en langsigtet forebyggende indsats, som medvirker til at gøre faunakriminalitet socialt uacceptabelt. Foreningen anbefaler derfor “meget varmt” at man fra politisk side afsætter midler hertil.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener at det i jagtmiljøet er blevet socialt acceptabelt at bryde lovgivningen, hvis man er uenig i den gældende lovgivning.

Derfor mener de det er vigtigt, at man fra politisk side melder klart ud, at faunakriminalitet er fuldstændig uacceptabelt – uanset om man er enig i lovgivningen eller ej, og uafhængigt af om man kan lide de pågældende arter eller ej.

Foreningen henviser her til, at flere fremtrædende politikere åbent har givet udtryk for forståelse for at nedskyde ”strengt beskyttede” arter.

I lande omkring os har man haft en vis succes med iværksættelse af specifikke formidlings- og dialoginitiativer, som har reduceret omfanget af faunakriminalitet for de pågældende arter, lyder det i skrivelsen.

Der har været dialogprojekter ledet af eksperter med speciale i konflikthåndtering omkring ”problemarter”.

DN anbefaler derfor “meget varmt” at man fra politisk side prioriterer tilsvarende danske initiativer og afsætter midler hertil.

DN påpeger at “en væsentlig andel af de kendte eksempler på faunakriminalitet enten er begået med jagtvåben eller relaterer til jagt eller regulering (ulovlige fælder og gift ved lokaliteter for udsætningsfugle)”

Det er DNs opfattelse, at Danmarks Jægerforbund har både stort ansvar og potentiale for sammen med miljøministeriet at medvirke til forebyggelsesinitiativer.

Parole for al jagt

I forbindelse med afholdelse af jagter generelt indledes jagten med en parole og det er meget ilde set at fravige parolen.

DN mener at man tilsvarende – både nationalt og lokalt – håndhæver en slags ”parole” om overholdelse af lovgivningen om fredede arter.

Dette begrunder DN med at overtrædelser af gældende lovgivning kan reducere den brede befolkningens opbakning til jagt.

Det er DN’s opfattelse, at Danmarks Jægerforbund er opmærksom på dette.

DN skriver, at de har “en forhåbning og forventning om et øget fokus og samarbejde mellem ministeriet og Danmarks Jægerforbund, herunder evt. i sammenhæng med eksperter”

DN skriver at “omfang og karakteren af faunakriminalitet er ukendt. Det hidtil groveste kendte eksempel er nedskydningen af en ulv fra en bil, hvorved både sikkerhed og lovgivning groft blev tilsidesat.”

Men til DN’s overraskelse blev forbrydelsen mødt med en ”medaljeoverrækkelse” fra en mindre gruppe borgere herunder også jægere.

LÆS også DN’s forslag om: GPS-MÆRKNING AF ULVE

Dette vidner i følge DN om en “betragtelig og meget bekymrende opbakning til forbrydelsen”.

DN påpeger også, at der nu er forsvundet tre ulvepar i området. Dette mener DN kan give anledning til nye regler for “generelt at udøve jagt og regulering i sådanne områder.”

Dette kan i følge DN være et middel til “øget sociale kontrol”.

LÆS også DN’s forslag til automatisk: FRATAGELSE AF JAGTTEGN

DN påpeger også, at stikprøvetilsyn kan være en måde at bekæmpe ulovlig jagt og ulovlig fældefangst.

Dette behov mener foreningen er aktualiseret, da det i dag er lovligt at regulere visse arter om natten. I modsætning til tidligere kan skudafgivelse om natten derfor ikke forbindes med ulovligheder.

“Det er derfor vanskeligt at forestille sig, at et øget stikprøvetilsyn vil have en markant effekt i form af konstaterede forbrydelser, men stikprøvetilsyn vil kunne have en vis præventiv effekt og medvirke til at opretholde et fokus på det uacceptable i faunakriminalitet.”

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »