Danmarks Jægerforbund støtter ministers beslutning om at frede tre andearter i et enigt vildtforvaltningsråd

Af Miljøministeriet

Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for jagt på fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt, og en art er i tilbagegang i Danmark. Et enigt vildtforvaltningsråd står bag ministerens beslutning.

Fremover vil fire fuglearter kun være at finde i kikkerter og ikke i sigtekorn herhjemme.

Miljøminister Lea Wermelin har besluttet at tilføje arterne taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue til listen over fuglearter, der er friholdt fra jagt i Danmark.

Forskere fra Aarhus Universitet har lavet faglige vurderinger af, hvordan jagten påvirker fuglearterne. Det er på den baggrund, at Vildtforvaltningsrådet, som blandt andet tæller Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, har anbefalet at friholde de fire fuglearter fra jagt.

– Naturen er i krise og går på globalt plan tilbage i højt tempo. Det giver ikke mening, at vi herhjemme tillader jagt på en række fugle, der regnes for globalt truede, og hvor jagten har en betydning for nedgang i bestanden. Derfor har jeg besluttet at stoppe den jagt, og jeg er glad for, at et enigt Vildtforvaltningsråd står bag beslutningen. I forbindelse med natur- og biodiversitetspakken kommer vi til at se nærmere på vores rødlistede arter i det hele taget, og hvordan vi beskytter dem bedre end i dag, siger miljøminister Lea Wermelin.

Tre af de friholdte arter er trækfuglene taffeland, havlit og fløjlsand. Disse er beskyttet internationalt og regnes desuden for truede på den globale rødliste, der er en vurdering af arters risiko for at uddø.

Herudover friholdes arten tyrkerdue fra jagt. Tyrkerduen er ikke internationalt truet, men bestanden vurderes til at være i tilbagegang herhjemme. 

– Det er godt, at vi nu friholder fire fuglearter fra jagt, og at Vildtforvaltningsrådet er enige. Men samtidig ser vi fra SF’s side frem til flere snakke med ministeren om at friholde yderligere truede og rødlistede arter fra jagt i Danmark, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

– Naturkrisen skal bekæmpes, og vi skal passe særligt godt på de truede arter. I Enhedslisten har vi arbejdet for, at der ikke drives jagt på truede arter. Nu er vi kommet et skridt på vejen. Det er vi meget glade for, siger Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen.

– Vi skal være vores internationale ansvar voksent, når det kommer til vores natur. Det er godt, vi nu tager det alvorligt og friholder internationalt beskyttede trækfugle fra jagt. Men vi er ikke færdige med at se på jagtforvaltningen i Danmark, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

– Vores klode og de arter, vi deler den med, er under et voldsomt pres. Derfor skal vi ikke presse truede arter yderligere ved at drive jagt på dem. Med beslutningen i dag går det i en bedre retning for jagten i Danmark, men vi er langt fra i mål, siger Alternativets miljøordfører Susanne Zimmer.

– I Danmark har vi en lang og vigtig tradition for jagt. Men vi skal sørge for, at den sker på en forsvarlig måde. Her glæder jeg mig over, at både jægere, grønne organisationer og resten af Vildtforvaltningsrådet er blevet enige om en god løsning, siger Socialdemokratiers miljøordfører Mette Gjerskov.

Formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, ser med stor tilfredshed på, at han på rådets vegne kan sende en enig indstilling om jagttider til miljøministeren. 
 
– Det er vigtigt, at vi løbende vurderer, hvilke dyr vi kan forsvare jagt på og hvornår. Her er jeg godt tilfreds med, at vi nu har genbesøgt jagttiderne for en række sårbare arter og er nået til enighed. Samtidig er jeg glad for det klare ønske i rådet om, at vi skal indtænke internationale hensyn i forvaltningen af trækfuglene, siger formand Jan Eriksen.

Allerede om to år tages arternes jagtstatus igen op til vurdering, når der kommer en ny jagttidsrevision.

De nye jagtregler forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 og dermed før efteråret, hvor jagttiden for de nu friholdte arter normalt begynder. 

Justeret jagttid skal værne om dyreunger

Ud over at en række fuglearter friholdes fra jagt, bliver jagttiden fremover forkortet eller forskudt for en række øvrige arter. Det sker for at tage hensyn til dyrenes yngleperioder, så man så vidt muligt undgår, at mødre bortskydes fra deres unger.

For blishønen forkortes jagttiden derfor med en måned, for vildkanin forkortes den med to måneder, mens jagttiden for hare forskydes.

 

Bjergand

En meget stor andel af de ænder, der nedlægges i Danmark, skydes under morgen- og aftentræk i dårligt lys. Derfor har det for mange jægere været et kardinalpunkt at fastholde jagten på så mange arter som overhovedet muligt, da det nedsætter risikoen for fejltagelse. Dette kan ikke alene føre til brud på loven, men også anvendes som argument for helt at indstille skumrings- og dæmringsjagten under påskud af, at jægerne ikke kan kende de jagtbare fra de ikke jagtbare arter i det svage lys. I følge aktuelle pressemeddelse vil der fremover ikke tillades jagt på taffeland. En art der kan forveksles med f.eks. troldand og bjergand i dagens første eller sidste lys. Billedtekst: Netnatur.dk 

 

Fakta om jagttider

  • Vurderingerne for de gældende arter er foretaget af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet.
  • Vildtforvaltningsrådet rådgiver miljøministeren omkring jagt og vildtforvaltning. Dets medlemmer tæller Dansk Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse. 
  • På mst.dk/jagt kan man se de gældende jagttider i Danmark.

Fakta om de vurderede arter

  • Taffeland, havlit og fløjlsand er trækkende vandfugle og beskyttet efter The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA). Arterne er desuden truede på den globale rødliste fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN).
  • Tyrkerduen er en mindre dueart, der vurderes at være i tilbagegang herhjemme.
  • I jagtsæsonen 2018/19 blev der i alt blandt de fire fuglearter nedlagt knap 7.000 fugle.
  • Til vurdering har også været ræv samt trækfuglearterne bjergand, ederfugl, grågås og sædgås. Her fortsætter den nuværende jagttid, da jagten vurderes som bæredygtig. 

Bestanden af havlit i Østersøområdet er faldet meget og i følge DOF er årsagen  ikke klar, “men kan skyldes direkte påvirkning ved olieforurening, bifangst i fiskenet, økologiske ændringer af Østersøen samt mindsket ynglesucces.” Vinterbestanden opgøres til ca. 1,5 milioner fugle og det årlige danske udbytter er i følge tal fra DCE beregnet til ca. 1.300 fugle – målt i gennemsnit over de sidste 10 år. Billedtekst: Netnatur.dk

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »