En gennemgribende justering af jagten på statens arealer samt overgang til den “Norske model”, som Netnatur.dk præsenterede for Naturstyrelsen i november 2014, bliver en realitet i næste jagtsæson. Danske jægere vil fremover kunne købe dagkort til statens arealer

Af Redaktionen 22. DECEMBER 2014

“Brosbøl vil give flere afgang til jagt på statens arealer” skrives der i en tilsendt pressemedelse fra Miljøministeriet.

“Miljøministeren afskaffer alle repræsentationsjagter på statens jord”, fremgår det af skrivelsen, som hævder, at Naturstyrelsen fremover vil anvende statens arealer til bl.a salg af dagkort. En model, som Netnatur.dk fremlagde til kommentar i Naturstyrelsen den 30. oktober 2014.

Spørgsmålene udsprang af den norske stats succes med salg af dagkort til norske solojægere. En ny model, som bl.a. betyder, at norske jægere uden for de etablerede jagt-netværk nu har mulighed for at opleve jagten på arealer, som de som skatteydere selv er medejere af.

LÆS ARTIKLEN HER: Succes med solojagt på offentlige arealer

Ideen faldt på daværende tidspunkt i mindre frugtbar jord. Naturstyrelsen oplyste i svar tilsendt Netnatur.dk, at Naturstyrelsen ikke havde planer om at overgå til en anden jagt-udlejningsmodel på statens arealer. Se Netnaturs spørgsmål og Naturstyrelsens svar vedr. “Den norske model” herunder.

LÆS NATURSTYRELSES SVAR HER: Naturstyrelsen: I øjeblikket ingen planer om norsk dagkort model

Den norske model, der som nævnt er inspireret af Norsk Statskogs dagkortssalg, blev mødt med støtte fra tre af landets fire landsdækkende jagtforeninger.

Dansk Land- og Strandjagt samt Landsjagtforening udtrykte i december måned deres støtte til “Den norske model” i tilsendte pressemeddelser offenliggjort her på sitet. Også Jagttforbundet 2014, som har holdt lav profil de sidste måneder, har tidligere ytret ønske om en helt ny model for jagt på statens arealer.

Men selv om Naturstyrelsen i første omgang afviste ideerne i den folkelige norske jagtudlejningsmodel, er den danske miljøminister tilsyneladende af en anden opfattelse. I den aktuelle pressemeddelse skrives bl.a. følgende:

Salg af dagjagter

“Fokus vil være på at udleje så meget jagt som muligt. I dag er jagten udlejet på 66.500 hektar, hvilket indbringer Naturstyrelsen omkring 20 mio. kroner årligt til driften. Nu gennemgår Naturstyrelsen arealerne for at sikre, at alle arealer, hvor der ikke er væsentlige konflikter med andre brugergrupper eller naturhensyn, og som er attraktive nok til privat jagt, bliver udlejet eller brugt til salg af dagjagter, hvor alle jægere kan købe en plads.”

“Fremover vil alle nye jægere blive tilbudt en jagt, og flere forskellige jægere skal inviteres med, når vildtbestanden skal reguleres.”

“Miljøministeren ønsker, at jagt på statens arealer skal komme flest muligt til gode. Hun gør derfor deltagerkredsen på fremtidens jagtarrangementer bredere og mere transparent.”

“Naturstyrelsen har som vildtforvaltere på statens arealer hidtil afholdt omkring 120 repræsentationsjagter med samarbejdspartnere og lokale jagtforeninger om året for at regulere vildtbestanden. Repræsentationsjagterne bliver nu afskaffet. Til gengæld fordobles antallet af jagter for jægere, der lige har fået deres jagttegn.”

Flere nyjæger-jagter

“Fra næste jagtsæson vil antallet af nyjægerjagter stige fra 40 til 80. Det betyder i praksis, at alle forventede interesserede nye jægere vil kunne få tilbud om en jagt på statens arealer.”

– Det er vigtigt for mig, at alle nye jægere så vidt muligt får mulighed for at komme på jagt i vores fælles natur. Jeg fordobler derfor nu antallet af pladser, så alle nyjægere kan få erfaring og oplevelser med en første jagt, siger miljøminister Kirsten Brosbøl og fortsætter:

– På de arealer, der bliver tilbage, vil vildtet fremover blive reguleret ved hjælp af invitationsjagter. Den hidtidige praksis med at afholde et årligt personalejagtsarrangement vil ligeledes blive indstillet, bl.a. for at skaffe plads til så mange som muligt.

– Jeg afskaffer repræsentationsjagterne, men der er stadig en vildtbestand, der skal reguleres. Det skal gøres på en måde, så flest mulige danskere får adgang til jagten på statens arealer.

– Halvdelen af pladserne på invitationsjagterne tilbydes lokale jagtforeninger, som skal sikre, at deltagelsen går på skift mellem medlemmerne. Den anden halvdel tilbydes naboer og lodsejere, der hjælper med naturpleje eller generes af vildtet i dagligdagen samt frivillige jægere, der har gjort en særlig indsats for naturen eller vildtet i årets løb.

– Man skal kun kunne få del i jagten på statens arealer, hvis man gør en særlig indsats. Det kan være natur- eller vildtpleje, og det er ikke de samme, der skal inviteres år efter år. Flere skal have adgang til jagt på statens arealer, slutter Kirsten Brosbøl.

Den nye praksis for jagt på Miljøministeriets arealer bliver indført fra næste jagtsæson.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »